Turite klausimų? +370 610 22002

Lean terminų žodynas

5S

Darbo vietų sutvarkymo koncepcija, susidedanti iš šių žingsnių.
1. SEIRI (Jap.) – Nustatome kas yra būtina ir kas nėra būtina laikyti darbo vietoje.
2. SEITON – Visiems reikalingiems daiktams paskiriame patogiausias vietas.
3. SEISO – Išvalome viską.
4. SEIKETSU – Sukuriame taisykles (standartus), kaip užtikrinsime, kad pirmieji 3S būtų atliekami reguliariai.
5. SHITSUKE – Tvarkos palaikymą paverčiame įpročių, sukuriame aukštesnio lygio kultūrą per mokymus ir komunikaciją.

5 KODĖL (5 WHY)

Praktika, kai paklausiame penkis kartus, kodėl iškilo problema tam, kad surastume pirminę problemos priežastį (priežastis). Penki yra orientacinis klausimų skaičius – realybėje klausiame ir gilinamiems tiek, kiek reikia surasti pirminę priežastį.

ANDONAS

Vizualinio valdymo priemonė kilusi iš japoniško žodžio „lempa“. Šviesos signalas (kartais švieslentė), kuriam priskirta tam tikra prasmė. Pavyzdžiui, tam tikros spalvos lempos įrengiamos ant mašinų, kad parodytų jų darbo būseną (viskas tvarkoje, prastova, instrumento ar kokybės problema, medžiagų trūkumas ir pan.).

APDIRBIMO CELĖ (PROCESSING CELL)

Operacijų sujungimas į efektyviausią derinį maksimizuojant vertę kuriančią darbo dalį ir minimizuojant švaistymą.

APDIRBIMO LAIKAS (PROCESSING TIME)

Laikas, kurio metu yra faktiškai dirbama su produktu.

CIKLO LAIKAS (CYCLE TIME)

Laiko intervalas reikiamas atlikti vienam darbo vienetui (pagaminti detalei ar gaminiui) viename proceso žingsnyje. Dažnai apibrėžiamas, kaip laiko intervalas tarp vieno ir kito kokybiško darbo vieneto (detalės, gaminio) konkrečiame proceso žingsnyje.

DARBO DRAUTAS (WORKFLOW)

Proceso žingsnių seka.

DEFEKTAS (DEFECTS)

Vartotojo (vidinio ar išorinio) reikalavimų ar specifikacijų neatitikimas.

DEFEKTAI IŠ MILIJONO GALIMYBIŲ (DEFECTS PER MILLION OPPORTUNITIES – DPMO)

Vidutinis defektų skaičius vienam gaminiui padalintas iš defektų galimybių skaičiaus tai pačiai gamybos partijai normalizuotas vienam milijonui.

DEMINGO RATAS (DEMING CYCLE) – PDCA

Problemų sprendimo technika arba pastovaus tobulinimo modelis, susidedantis iš logiškos keturių žingsnių sekos: Planuoti (Plan), Įgyvendinti (Do), Patikrinti (Check), Įtvirtinti/Priderinti (Act/Adjust).

DMAIC

Panašus į PDCA penkių žingsnių metodas, naudojamas 6 Sigma metodikoje: Apibrėžti (Define), Išmatuoti (Measure), Atlikti analizę (Analyze), Patobulinti (Improve), Patikrinti (Control).

FIFO

“First in, First out”. Apdorojimo tvarka, kai detalės ar gaminai apdoroti viename žingsnyje ta pačia tvarka apdorojami sekančiame žingsnyje. FIFO yra vienas iš būdų darbų sekai arba eilei valdyti tarp dviejų proceso žingsnių. Kai vieta, skirta fizinei FIFO eilei, užsipildo, tiekiantis procesas turi sustoti, kol vartojantis procesas sunaudos dalį eilėje esančių atsargų.

GERIAUSIA PRAKTIKA (BEST PRACTICE)

Darbo atlikimo būdas, kuris yra geriausias, lyginant su kitais žinomais būdais.

HEIJUNKA (IŠLYGINIMAS)

Tam tikru laikotarpiu gaminamų gaminių kiekių ir įvairovės sulyginimas. Naudojamas kaip priemonė išvengti proceso svyravimų (stabilizuoti procesą) ir su tuo susijusių nuostolių.

IŠEITIS (OUTPUT)

Galutinis proceso rezultatas; gali būti produktas, paslauga ar informacija.

IŠTRAUKIMO (PULL) SISTEMA

Proceso valdymo būdas alternatyvus individualių proceso žingsnių veikimo plano ar grafiko (stūmimo (push)) taikymui. Ištraukimo sistemoje vėlesnis procesas ištraukia detales iš ankstesnio proceso. Riboto dydžio atsarga arba supermarketas gali būti sukurtas tarp proceso žingsnių. Šiuo atveju ankstesnis procesas papildo tik tai, ką suvartoja vėlesnis procesas.

KAIZEN

Japoniškas terminas, reiškiantis pastovų, nuolatinį tobulinimą.

KANBAN

Japoniškas terminas, reiškiantis „signalą“. Kanbanas yra svarbus „pačiu laiku“ sistemos instrumentas. Ant kanbano kortelių spausdinama detalės pavadinimas, kodas, kiekis, paėmimo ir pristatymo adresas bei kita reikiama informacija. Kanbanai naudojami detalių gamybai ir pristatymui valdyti ištraukimo (pull) sistemoje.

KOMANDOS LYDERIS (TEAM LEADER)

Asmuo, vadovaujantis grupei darbuotojų ir užtikrinantis, kad būtų pasiekti projekto tikslai. Gamyboje komandos lyderiams dažnai skiriamos atsakomybės užtikrinti grupės operatorių rutininės veiklos atlikimą ir jų veiklos tobulinimą.

KOKYBĖS KAINA (COST OF QUALITY)

Pinigų suma, kurią praranda verslas dėl to, kad reikiama produktų ir paslaugų kokybė nėra pasiekiama iš karto.

KRITINIAI KOKYBĖS PARAMETRAI (KKP) (CRITICAL TO QUALITY (CTQ))

Svarbiausios pamatuojamos produkto, paslaugos ar proceso charakteristikos, kurios turi būti pasiektos, kad užtikrinti kliento pasitenkinimą. KKP leidžia suderinti tobulinimo pastangas su vartotojo reikalavimais.

MUDA

Japoniškas žodis švaistymui (vertės nekuriančiai veiklai) pavadinti. Bet kuri išteklius vartojanti ir nesukurianti vertės veikla.

NEBAIGTAS DARBAS/GAMYBA (WORK IN PROGRESS – WIP)

Bet kurios atsargos tarp žaliavos ir gatavo produkto stadijų gamyboje. Bet koks darbas tarp pirmojo ir paskutinio žingsnių paslaugos teikimo procese.

PAČIU LAIKU (JUST-IN-TIME (JIT))

Logistikos sistema, leidžianti optimizuoti medžiagų ir informacijos pristatymą, pateikiant tik tai kas yra reikalinga, reikiamais kiekiais ir tada, kai reikia.

PAJĖGUMAS (CAPABILITY)

Proceso, produkto, asmens ar organizacijos gebėjimas atlikti konkrečią veiklą ir pasiekti pamatuojamus rezultatus, atitinkančius nustatytus reikalavimus ar specifikaciją. Patvirtinamas faktiniais praeitų laikotarpių duomenimis.

PARTIJA IR EILĖ (PARTIJA IR STŪMIMAS) (BATCH AND QUEUE (BATCH AND PUSH))

Daugiau nei vienos detalės ar gaminio apdorojimas ir perdavimas sekančiai operacijai anksčiau, nei jų reikia tenai. Dėl šios priežasties anksčiau, nei būtiną gauti gaminiai turi laukti apdorojimo eilėje.

PARTIJOS DYDŽIO MAŽINIMAS (BATCH SIZE REDUCTION)

Lean principas siekti sumažinti partijos dydį iki optimalaus lygio (idealiu atveju siekiame vieno vieneto srauto) ir tokiu būdu tiksliau tenkinti kliento poreikį sekančiame proceso žingsnyje. Kai vieno vieneto srauto neįmanoma pasiketi, keliamas tikslas sumažinti partijos dydį kiek įmanoma esamų apribojimų rėmuose.

PASTOVUS TOBULINIMAS (CONTINUOUS IMPOVEMENT)

Pastovios pastangos tobulinant kompanijos produktus, paslaugas ir procesus, dar žinomas, kaip kaizen. Kertiniai pastovaus tobulinimo principai yra:

  • Proceso esamos būklės įvertinimas;
  • Švaistymo arba tobulinimo galimybių identifikavimas;
  • Laipsniški, nuoseklūs gerinimo žingsniai;
  • Patobulintos proceso būsenos standartizavimas.

PERDARYMAS (REWORK)

Darbas, skirtas defektų ištaisymui.

PERDERINIMAS, PERĖJIMAS (CHANEOVER, SET- UP)

Laikas (arba procesas) skirtas įrengimui, operatoriui ar programai pereiti nuo vienos veiklos prie kitos (arba nuo vieno gaminio prie kito).

PERPRODUKCIJA (OVERPRODUCTION)

Padarymas ar pagaminimas daugiau, anksčiau ar greičiau, nei reikia sekančiam proceso žingsniui arba galutiniam vartotojui.

„PIENOVEŽIO MARŠRUTAS“ (MILK RUN)

Maršrutas, leidžiantis vienos logisto kelionės metu atlikti daugelį pristatymų ir paėmimų, pranokstantis efektyvumu atskirus pristatymo ir paėmimo maršrutus.

PIRMINĖ PRIEŽASTIS (ROOT CAUSE)

Pirminė priežastis, dėl kurios atsirado defektas arba problema. Pirminės priežasties pašalinimas veda link problemos panaikinimo.

POKA-YOKE

Japoniškas terminas kokybės užtikrinimui. Gal būti įrengimas ar kita priemonė, neleidžianti padaryti klaidos arba padedanti ją lengvai aptikti.

PRAĖJIMO LAIKAS (LEAD TIME)

Laikas, kurio reikia gaminiui pereiti per visą procesą nuo pradžios iki pabaigos. Svarbus parametras procesų valdymui ir optimizavimui.

PRIEINAMUMAS (AVAILABILITY)

Laiko dalis, kai vertės kūrimo grandinėje esantys įrengimai (arba darbuotojai) yra pasirengę atlikti darbą vertės.

PRIEŽASTIS (CAUSE)

Faktorius (X), turintis poveikį kintamajam (Y). Būna procesų, produktų ar sistemų veikimo kokybės variacijų priežastimi.

PROCESAS (PROCESS)

Žingsnių arba veiksmų seka vedanti iki pageidaujamo rezultato arba išeities.

PROCESO SCHEMA (PROCESS MAP)

Hierarchinis (įvairaus detalumo laipsnio) vizualus metodas procesui ir jo veikimui pavaizduoti.

PROJEKTO APIMTIS (PROJECT SCOPE)

Konkretūs projekto pradžios ir pabaigos taškai, apsprendžiantys projekto ribas. Projekto sėkmei yra svarbu tiksliai apibrėžti, kas patenka ir kas nepatenka į projekto apimtį.

SIGMA

Graikų abėcėlės raidė “σ”, naudojama tiriamos populiacijos standartiniam nuokrypiui pažymėti.

SPAGETI DIAGRAMA (SPAGHETTI DIAGRAM)

Produkto ar operatoriaus judėjimo gamyboje vizualus pavaizdavimas. Daugeliu atvejų produktų ir operatorių judėjimo maršrutai būna labai sudėtingi ir terminas „spageti“ naudojamas šiam aspektui pabrėžti.

SRAUTAS (FLOW)

Idealiu atveju, produktai turi nuolat judėti sraute nuo medžiagų iki produkto. Srauto sukūrimas arba pagerinimas yra Lean pastangų pagrindinis tikslas.

SRAUTO SCHEMA (FLOWCHART)

Grafinis proceso pavaizdavimas, parodantis įeitis, išeitis, ir proceso žingsnius. Galima naudoti detaliam arba bendram proceso vaizdui sukurti, priklausomai nuo analizės tikslo. Dabartinės būsenos schema atspindi, kaip procesas veikia dabar. Ateities būsenos schema vaizduoja siektiną proceso būseną.

STANDARTIZUOTAS DARBAS (STANDARDIZED WORK)

Geriausias galimas darbo atlikimo būdas, kuris yra nustatomas, kaip sektinas standartas kitiems. Darbo standartizavimas leidžia užtikrinti, kad veikla būtų visada atliekama vienodu būdu, per vienodą laiką ir su tokiu pačiu rezultatu, nepriklausomai nuo to kas ir kada šį darbą atlieka.

STŪMIMO (PUSH) SISTEMA

Proceso valdymo sistema besiremianti prognozavimu ir individualių proceso žingsnių veikimo grafiko sudarymu.

SUPERMARKETAS

Riboto dydžio atsarga, naudojama vėlesnio proceso aprūpinimui ir užtikrinanti jo stabilų veikimą. Supermarketas, taip pat, neleidžia ankstesniam procesui gaminti perprodukcijos.

SUTEIKIANTIS RITMĄ/TEMPĄ (PACEMAKER)

Proceso žingsnis, kuris suteikia ritmą arba tempą visam procesui, atsižvelgiant į vartotojo poreikį. Dažniausiai ritmą suteikia žingsnis, esantis arčiau vertės kūrimo srauto pabaigos. Suteikiantis ritmą žingsnis dažnai yra laikomas pagrindiniu ir yra naudojamas visam procesui sinchronizuoti pagal vartotojo poreikį.

ŠEŠIOS SIGMA (SIX SIGMA)

Vadybos filosofija ir metodika, grįsta statistiniais proceso variacijų (nuokrypių) matavimais ir šių variacijų suvedimu į vartotojo (vidinio arba išorinio) nustatytas ribas. Šešių sigmų metodika yra kilusi iš Visuotinės kokybės vadybos (VKV arba TQM – Total Quality Management) ir pirmą kartą buvo pritaikyta Motorola kompanijoje.

Šešios sigma dar reiškia 3,4 defektų iš milijono galimybių – visuotinai priimtas, kaip pasaulinės klasės kokybės lygis.

ŠVAISTYMAS (WASTE)

Bet kuri išteklius naudojanti ir nesukurianti vertės vartotojui veikla.

TAKTO LAIKAS (TAKT TIME)

Laikas, skiriamas vienam produkcijos vienetui pagaminti, tam, kad būtų dirbama (gaminama) tiksliai pagal kliento poreikio lygį. Takto laikas apskaičiuojamas dalinant turimą gamybos laiką iš kliento reikalaujamo produkcijos kiekio, kuris turi būti pagamintas minėtu laiku.

TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMAS (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Produktų srauto judėjimo ir atliekamo darbo optimizavimas tarp grandinės iš dviejų ar daugiau kompanijų, veikiančių, kaip tiekėjas ir vartotojas viena kitos atžvilgiu. Tiekimo grandinės valdymas siekia sumažinti visos grandinės bendruosius veiklos kaštus, tiekimo laikus ir atsarga, pagerinti bendrą kokybę, veikimo greitį ir galutinių vartotojų pasitenkinimą.

VARIACIJA (VARIATION)

Laikui bėgant vykstantys proceso išeities svyravimai. Kuo mažesni svyravimai (variacijos), tuo stabilesnis (kokybiškesnis) procesas. Variacijos naudojamos kokybės lygiu apibūdinti.

VARTOTOJO BALSAS (VOICE OF THE CUSTOMER – VOC)

Apibūdina išreikštus arba neišreikštus vartotojo poreikius ir reikalavimus. Vartotojo balsui „išgirsti“ taikoma visa eilė būdų, tokių kaip vartotojų apklausos, klientų specifikacijos, garantinių įsipareigojimų vykdymo duomenys, tiekėjo-kliento bendros darbo grupės ir kt.

VERTĘ KURIANTIS DARBAS (VALUE-ADDED)

Veikla atitinkanti tokius kriterijus:

  • Vartotojas nori mokėti už šią veiklą;
  • Darbas atliekamas teisingai (kokybiškai) iš pirmo karto;
  • Veiksmas pakeičia (transformuoja) produktą ar paslaugą kokiu nors būdu.

VERTĖS NEKURIANTI VEIKLA (NON-VALUE ADDED)

Bet kuri veikla procese, kurios vartotojas nelaiko vertinga ir nėra pasirengęs už ją mokėti.

VERTĖS SRAUTAS (VALUE STREAM)

Visų žingsnių (kuriančių vertę ir nekuriančių vertės) seka, kurių dėka produktas ar paslauga yra suteikiami vartotojui.

VERTĖS SRAUTO SCHEMA (VALUE STREAM MAPPING – VSM)

Simbolių kalba, naudojama proceso dabartinės būsenos (YRA) ir siekiamos būsenos (TURI BŪTI) pavaizdavimui. Vertės srauto schemų parengimas susideda iš tokių žingsnių:

  • Esamos būsenos schemos YRA parengimo;
  • Siektinos (ateities) būsenos TURI BŪTI parengimo;
  • Veiksmų plano, leidžiančio pereiti iš būsenos YRA į būseną TURI BŪTI sukūrimo ir įgyvendinimo.

VERTĖS SRAUTO VADOVAS (VALUE STREAM MANAGER)

Asmuo, atsakingas už vertės kūrimo srauto valdymą. Tradicinio valdymo praktikoje atskirus vertės srauto etapus dažnai valdo skirtingi žmonės – Lean sistemoje siekiama viso vertės srauto valdymą sutelkti vienose rankose. Tai supaprastina valdymą, mažina biurokratiją ir teigiamai veikia proceso (srauto) efektyvumą. Neretai, vertės srauto vadovas yra atsakingas už siektinos (tobulesnės) proceso būsenos planavimą ir pasiekimą.

VISUOTINĖ KOKYBĖS VADYBA – VKV (TOTAL QUALITY MANAGEMENT – TQM)

Amerikiečių konsultantų E Deming, J.Juran ir A.V.Feigenbaum sukurta vadybos koncepcija. Japonijos kompanijos po II pasaulinio karo labai palankiai priėmė šių kokybės valdymo specialistų idėjas. VKV siekia verslui ilgalaikės sėkmės per vartotojo pasitenkinimą. VKV sistemoje visi organizacijos nariai dalyvauja procesų, produktų, paslaugų ir darbo kultūros tobulinimo veikloje.

VIZUALINIS VALDYMAS (VISUAL MANAGEMENT)

Vizualiniai signalai ar informavimo priemonės, leidžiančius greitai suprasti situaciją, veiklos tikslus, problemas ir pan.